Hurrengo azoka: pop-up viva amatxu! - moyua plaza 4 (Bilbo), maiatzak 3 eta 4, 10:30-20:30

qordatta joyas soutache hecho a mano en Bilbao

Pribatutasun-politika

Indarreko legedian xedatutakoa errespetatuz, Qordattak (aurrerantzean “Webgunea” ere) konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera.

Pribatutasun-politika hau Interneten datu pertsonalen babesari buruzko Espainiako eta Europako egungo araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio librearen (GDPR) babesari buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (LOPD-GDD).
 • Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (RDLOPD) garatzeko Araudia onartzen duena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoarena (LSSI-CE).

Qordattan bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna hurrengoa da: Adriana Rufrancos Vidal, IFZ: 72319132W (aurrerantzean, Datuen Arduraduna). Bere harremanetarako informazioa honako hau da:

Helbidea: La Casilla plaza 8, 4 ezk. - 48012 Bilbo

Harremanetarako helbide elektronikoa: hola@qordatta.com

RGPD eta LOPD-GDDn xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu Qordattak bildutako datu pertsonalak, bere orrietan zabaldutako inprimakien bidez, gure fitxategian sartu eta tratatuko direla, Qordatta eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, bizkortu eta betetzeko, edo Erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzeko, edo Erabiltzailearen eskaera edo kontsulta bati erantzuteko. Era berean, RGPD eta LOPD-GDDn xedatutakoaren arabera, RGPDren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatzen ez bada, tratamendu-jardueren erregistroa mantenduko da, egindako tratamendu-jarduerak eta RGPDn ezarritako gainerako inguruabarren helburuen arabera.

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua RGPDren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalen Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluetan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauen mende egongo da:

 • Legezkotasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharko da uneoro datu pertsonalak biltzen diren helburuei buruzko informazio guztiz gardena jarraituz.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratatzen diren helburuei dagokienez soilik beharrezkoak izango dira.
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak eta beti eguneratuak izan behar dira.
 • Kontserbazio-epearen mugaren printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailea identifikatzea ahalbidetzen duen moduan soilik gordeko dira tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko dituen moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: Datuen Arduraduna izango da aipatutako printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Qordatta-n prozesatutako datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inolaz ere ez dira datu pertsonalen kategoria berezirik tratatzen, GDPRren 9. artikuluaren arabera.

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria baimena da. Qordatta-k bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo gehiagotarako tratatzeko Erabiltzailearen baimen espres eta egiaztagarria lortzeko konpromisoa hartzen du.

Erabiltzaileak edozein unetan bere baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena ematea bezain erraza izango da kentzea. Arau orokor gisa, baimena kentzeak ez du Webgunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak kontsultak egiteko bere datuak eman behar edo nahi dituenean, informazioa eskatzeko edo Webgunearen edukiarekin lotutako arrazoiengatik, inprimakiren bat betetzea derrigorrezkoa dela jakinaraziko zaio, egindako eragiketaren garapen zuzena egin ahal izateko.

Datu pertsonalak Qordattak bildu eta kudeatzen ditu Webgunearen eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak errazteko, bizkortzeko eta betetzeko edo azken honek betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak pertsonalizazio komertzialetarako, helburu operatibo eta estatistikoetarako eta Qordattaren helburu korporatiboari dagozkion jarduerak egiteko erabili ahal izango dira, baita datuak ateratzeko, gordetzeko eta marketin-azterketak egiteko ere, Erabiltzaileari eskainitako Edukiak egokitzeko, Webgunearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeaz gain.

Datu pertsonalak lortzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalak erabiliko diren tratamenduaren helburu edo helburu zehatzen berri emango zaio; hau da, bildutako informazioari emango zaion erabilera edo erabilerak.

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran bakarrik gordeko dira eta, nolanahi ere, honako epe honetan bakarrik: 12 hilabete, edo Erabiltzaileak ezabatzea eskatzen duen arte.

Datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalak zenbat denbora gordeko dituen edo, hori ezinezkoa denean, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak jakinaraziko zaizkio.

Erabiltzailearen datu pertsonalak ez dira hirugarrenekin partekatuko.

Edonola ere, datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalen hartzaileen edo hartzaileen kategorien berri emango zaio.

Datu Pertsonalen Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8. eta 7. artikuluetan xedatutakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek bakarrik eman ahal izango dute baimena bere datuak tratatzeko. 14 urtetik beherako adingabea bada, tratamendurako gurasoen edo tutoreen baimena beharrezkoa izango da, eta horiek baimendu duten neurrian baino ez da zilegitzat hartuko.

Qordattak konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu pertsonalak ustekabeko edo legez kanpoko suntsitzea, galtzea edo aldatzea saihesteko.

Dena den, Qordattak Internet ukiezina denik edo hacker edo datu pertsonalak iruzurrez sartzen diren beste pertsonarik ezin duenez bermatu, Kontrolatzaileak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileari behar beste atzerapenik gabe informatzeko datu pertsonalen segurtasunaren urratzea (arrisku handiak badakartza pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat) gerta daitekeenean. GDPRren 4. artikuluan xedatutakoari jarraituz, datu pertsonalen segurtasunaren urraketatzat jotzen da igorritako, kontserbatu edo beste modu batera prozesatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontrako suntsipena, galtzea edo aldatzea eragiten duen segurtasun-urraketa edo baimenik gabeko komunikazioa edo sarbidea eragiten duena.

Datu pertsonalak isilpekotzat tratatuko ditu Datuen Arduratzaileak, eta bere konpromisoa hartzen du legezko edo kontratu bidezko betebehar baten bidez jakinarazteko eta bermatzeko konfidentzialtasuna errespetatzen dutela bere langileek, elkargokideek eta datuak eskura jartzen zaizkien edozein pertsonak.

Erabiltzaileak Qordatta gainditzen du eta, beraz, Datuen Arduradunaren aurka gauzatu ahal izango ditu RGPDn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek:

 • Sarbide-eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da Qordattak bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzea eta, hala badagokio, bere datu pertsonal espezifikoei eta Qordattak egin duen edo egiten ari den tratamenduari buruzko informazioa lortzeko. besteak beste, datu horien jatorriari eta haietarako egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruz eskuragarri dagoen informazioa.
 • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalak aldatzea okerrak edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatu gabeak direla.
 • Derecho de supresión (“el derecho al olvido”): Erabiltzailearen eskubidea da, betiere indarrean dagoen legediak bestelakorik ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzea lortu nahi dituen helburuetarako beharrezkoak ez direnean; Erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu badu eta honek ez badu beste legezko oinarririk; Erabiltzailea tratamenduaren aurka badago eta ez badago horrekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik; datu pertsonalak legez kontra tratatu badira; datu pertsonalak ezabatu egin behar badira legezko betebehar bat betez; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako adingabe bati informazioaren gizarteko zerbitzuen zuzeneko eskaintzaren ondorioz lortu bada. Datuak ezabatzeaz gain, Arduratzaileak, erabilgarri dagoen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu beharko ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei interesdunak datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko eskaeraren berri emateko.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendua mugatzea. Erabiltzaileak tratamendua mugatzeko eskubidea du bere datu pertsonalen zehaztasuna zalantzan jartzen duenean; tratamendua legez kanpokoa bada; Datuen Arduratzaileak jada ez baditu datu pertsonalak behar, baina Erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar baditu; eta Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
 • Datuen eramangarritasun-eskubidea: tratamendua bide automatizatuen bidez egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du Datuen Arduradunarengandik bere datu pertsonalak jasotzeko formatu egituratu batean, erabili ohi den eta makinaz irakur daitekeen formatu batean, eta horiek igortzeko eskubidea izango du. beste kontrolatzaile bat.tratamenduaren. Teknikoki posible den guztietan, Datuen Arduratzaileak zuzenean bidaliko dizkio datuak beste arduradun horri.
 • Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalak ez tratatzea edo Qordattak tratamendua geldiaraztea.
 • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten menpe ez izateko eskubidea, profilak barne: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki indibidual baten menpe ez izateko eskubidea dauka, profilak barne, indarrean dagoen legeriak ezartzen ez badu.


Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida al Responsable del tratamiento con la referencia “RGPD-www.qordatta.com”, especificando:

 • Erabiltzailearen izen-abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, Erabiltzailea ordezkatzen duen pertsonaren bide beretik identifikatzea ere beharrezkoa izango da, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia nortasuna egiaztatzen duen legez baliozko beste edozein bideren bidez ordezkatu ahal izango da.
 • Eskaera, lortu nahi den eskaeraren edo informazioaren arrazoi zehatzekin.
 • Helbidea, jakinarazpenetarako.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.
 • Eskaera egiaztatzen duen edozein dokumentu.


Eskaera hau eta erantsitako beste edozein dokumentu helbide eta/edo posta elektroniko honetara bidali daitezke:

Posta helbidea: La Casilla plaza 8, 4 ezk. - 48012 Bilbo

Posta elektronikoa: hola@qordatta.com

Webguneak Qordatta ez den hirugarrenen web orrietara sarbidea ahalbidetzen duten hiperestekak edo estekak izan ditzake, eta, beraz, Qordattak kudeatzen ez dituenak. Webgune horien jabeek beren datuak babesteko politikak izango dituzte, eta, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken arduradunak izango dira.

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko moduan arazoren bat edo indarreko araudiaren urraketa bat dagoela uste badu, babes judizial eraginkorra izateko eskubidea izango du eta kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango du, bereziki, ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustea gertatu den estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (https://www.aepd.es/).

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurtzea eta ados egotea, bai eta bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, Datuen Arduratzaileak adierazitako epeetan eta helburuetarako ekin dezan. Webgunea erabiltzeak bere Pribatutasun Politika onartzea ekarriko du.

Qordattak bere Pribatutasun Politika aldatzeko eskubidea du, bere irizpideen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aldaketa lege, jurisprudentzial edo doktrinal batek bultzatuta. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneraketak ez zaizkio berariaz jakinaraziko Erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orrialde hau aldian-aldian kontsultatzea azken aldaketen edo eguneraketen berri izateko.

Pribatutasun-politika hau eguneratu da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura egokitzeko, pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askatasunari buruzkoa. Datuak (RGPD) eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

qordatta joyería a medida